Artikel 1, Organisatie

1. De Lionsclub Maarssen organiseert de ‘Badeendrace’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten;
2. De afdracht van de opbrengst wordt aangewend voor het (locale) goede doel, in 2024 , de Scouting Jan Campert Groep. 

Artikel 2, Voorschriften voor deelname

1. Deelname aan de Badeendrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;
2. Degene die deelneemt aan de Badeendrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;
3. Lionsclub Maarssen is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.
4. Leden van de Lionsclub Maarssen zijn zelf uitgesloten van deelneming. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden.

Artikel 3, Speelwijze

1.De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen bij een lid van de Lionsclub Maarssen danwel bij een door de Lionsclub Maarssen georganiseerd uitgiftepunt van loten dan wel via de website www.badeendrace.nl
2. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;
3. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op zaterdag 27 april 2024 te water worden gelaten en de eerste eendjes die de finish bereiken - na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- krijgen recht op een prijs;
4. Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs tot en het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort. De volledige lijst met prijzen staat vermeld op de website www.badeendrace.nl;
5. Elk eendje blijft eigendom van de Lionsclub Maarssen;
6. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;
7. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendrace.

Artikel 4, Inleg

De inleg voor een lot bedraagt twee en een half euro of tien euro voor 5 loten od 2 euro per ee.

Artikel 5, Winnende lotnummers

1. Er worden negentien prijzen uitgegeven, één tot en met negentien, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendrace;
2. Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald dan wel lotnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname;
3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

Artikel 6, Prijzen pakket, bekendmaking

1. Het prijzenpakket is gepubliceerd op de website www.badeendrace.nl
2. De nummers van de winnende loten worden bekendgemaakt na de race en worden tevens gepubliceerd op www.badeendrace.nl;
3. U ontvangt een genummerd lot (deelnamebewijs) en als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan kunt u door middel van het overleggen van uw lot (deelnamebewijs) uw recht op de prijs laten gelden.
Dat kan direct na de race bij de organisatie en tot 10 mei 2024 via www.badeendrace.nl.
4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten terzake worden door de Lionsclub Maarssen voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7, Privacy

1. De namen van de eigenaren van de winnende lotnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
2. Door het meespelen met de Badeendrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.

Artikel 8, Aansprakelijkheid

1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw lot (deelnamebewijs), mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de Lionsclub Maarssen voor het handelen van de personen genoemd in artikel 3, alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de Lionsclub Maarssen liggende omstandigheden;
2. De Lionsclub Maarssen is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.